yrityksen talousongelmien ratkaisija

Yrityssaneeraus kaiken kokoisille yrityksille

Yritysfakta Oy on johtava yrityssaneerauksia käynnistävä toimija. Olemme olleet mukana jo 90-luvun alusta kehittämässä yrityssaneerausprosessia maahamme osallistuen mm. sitä koskevan lakihankkeen toteuttamiseen.

Ota yhteyttä
45+

Vuotta kokemusta

3000+

Toteutettua yritys­saneerausta

83%

Hyväksyttyä saneeraus­hakemusta tuomio­istuimissa

Yrityssaneerauksen tarkoitus on turvata yrityksen toiminta ja tervehdyttää se

Näissä tilanteissa tarvitset yrityssaneerausta

Yritys on vakavissa taloudellisissa ongelmissa ja maksukyvyttömyys uhkaa

Saneerauksesta haetaan yleensä apua velkojen uudelleenneuvotteluun ja vähentämiseen, sekä liiketoiminnan tervehdyttämiseen.

Yrityksesi on ajautumassa konkurssiin

Velkasaneerauksessa yrityksen velkojat suostuvat kärsimään tappiota. Useimmiten saneeraus on kuitenkin myös velkojien kannalta paras vaihtoehto: yrityksen liiketoimintaa pyritään jatkamaan saneerauksessa niin, että se johtaa velkojien kannalta konkurssia parempaan lopputulokseen.

Onko yritykselläsi jokin alla olevista ongelmista, jotka voivat olla palvelumme avulla ratkaistavissa?

 • Ulosoton perintä vaikeuttaa yrityksen maksuvalmiutta ja tarvittaisiin Ulosottoperinnän kielto
 • Yritys tarvitsee Käyttöpääomavaikutusta suoriutuakseen paremmin tulevista maksuistaan
 • – Yritys on saanut Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tai Konkurssihakemuksen ja tarvitsee Konkurssisuojan (Huom! Määräaika / Kiire)
 • Yrityksen Tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa tai ovat uhattuna – mikä tilanne voidaan korjata palvelussamme
 • Tärkeä Luotto tai Sopimus (Vuokra-, Leasing- tai Osamaksusopimus on vaarassa joutua Irtisanotuksi – ja tarvitaan Sopimussuoja
 • Yrityksen Leasing- tai Osamaksusopimuksissa uhkana on esineen Takaisinotto / Irtisanominen – ja tarvitaan Takaisinottokielto
 • – Yrityksen Viranomaislupa on katkaisu-uhan alla (Esimerkiksi AVI, Anniskelu-, Liikennelupa  tai jokin muu viranomaislupa – jotka voidaan turvata / saada takaisin palvelussamme
 • – Yrityksellä on tarpeettomaksi tai rasitteeksi käynyt Sopimus, joka voidaan katkaista 2 kk:n kuluessa palvelussamme
 • – Yrityksellä on ongelmasaatavia, joita ei ole kyetty kotiuttamaan

Kysy lisää yrityssaneerauksesta

Palvelemme arkisin klo 8-16.00

Lupauksemme asiakkaille

Me olemme kulkeneet yrityssaneerauslain alkumetreiltä tähän päivään. Olemme tehneet tuhansia yrityssaneerauksia käytännössä kaikilta mahdollisilta toimialoilta. Hakemuksemme menevät läpi tuomioistuimessa paljon keskiarvoa useammin. Käsittelemiemme tapausten määrät ja ennen kaikkea onnistumiset ovat omaa luokkaansa.

Mikko Tusa,
Yrityskonsultti, neuvottelija, toimitusjohtaja

Näin yrityssaneeraus etenee

1.

Maksuton Tilannekartoitus

Ammattilaisen tekemän Maksuttoman ja sitoumuksettoman Tilannekartoituksen tavoitteena on käydä lävitse yrityksen taloudellinen tulos ja asema, tervehdyttämisvaihtoehdot sekä niiden vaikutus ja merkitys yritystoiminnalle ja sen omistajille sekä toimenpiteiden toteuttamisen lähtökohdat ja edellytykset sekä hahmottaa, mitä uusia mahdollisuuksia ratkaisu voi avata yrityksen toimintaan jatkossa. Ota yhteyttä >

2.

Ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti

Tilannekartoituksen yhteydessä käydään usein läpi myös muiden Ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta yrityksen ongelmiin.
Lue lisää >

3.

Toimenpidesuunnitelma ja -aikataulut

Yrityssaneerauksesta sovittaessa käydään yrityksen johdon kanssa läpi mm. yrityksen toiminnan ja tilanteen edellyttämien toimenpiteiden aikatauluista. Yritys voi itse vaikuttaa hakemuksen valmistumiseen mm. toimittamalla saneeraushakemusta varten tarvittavat tiedot ajoissa sekä ilmaisemalla oma-aloitteisesti yritystoiminnan jatkuvuutta mahdollisesti uhkaavat tekijät, jotka edellyttäisivät mahdollisesti esim. ns. Väliaikaisten kieltojen hakemista tuomioistuimelta.
Lue lisää >

4.

Toimenpiteistä kirjallinen sopiminen

Yritysfakta tekee aina yrityssaneeraushakemusten laadinnasta Kirjallisen sopimuksen.
Lue lisää >

5.

Yrityssaneerauksen vireille saattaminen ja mahdolliset perintä-, toimenpide- ja maksukiellot

Yrityssaneeraushakemuksen valmistuttua se on jätettävissä yrityksen kotipaikan mukaan määräytyvälle tuomioistuimelle.
Lue lisää >

 

6.

Velkoja koskevan rauhoitustilan alkaminen

Yrityksen toiminnan jatkaminen edellyttää lähes aina riittävää perintä-, maksu- ja toimenpidesuojaa.  Lue lisää >

7.

Saneerausmenettelyn alkaminen

Saneerausmenettelyn alettua yritystä koskevat kaikki suojaavat kiellot tulevat voimaan. Uudet saneerausvelkoihin kuulumattomat velat saavat ns. etuoikeussuojan.
Lue lisää >

8.

Saneerausohjelman vahvistaminen (noin vuoden kuluttua saneeraushakemuksen vireille tulosta)

Noin vuoden kuluttua saneeraushakemuksen vireille tulosta tapahtuva saneerausohjelman vahvistaminen päättää samalla aeimmin voimaan tulleen saneerausmenettelyn ja yritys saa yleensä sen maksukykyyn mitoitetun ja osin korottoman sekä sen maksukykyyn nähden riittävän pitkän saneerausohjelman.
Lue lisää >

Miksi Yritysfakta?

Arvomme ovat yrittäjää ja yrittäjyyttä tukevia. Luotettava palvelumme on aidosti yrityksen ongelmiin paneutuvaa, nopeaa ja asiantuntevaa.

Työmme tulokset ovat olleet jo vuosia maan keskiarvojen yläpuolella. Tavoiteenamme on aina terve yritys. Pysyvä tervehtyminen asiakasyritysten taloudessa on toimintamme keskeisin tavoite.

Osaamisemme ja kokemuksemme yritystoiminnan tervehdyttämisestä on tehnyt meistä vuosikymmenien saatossa merkittävän yritystalouden vakauttajan. Asiakkainamme on ollut niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä lähes kaikilta toimialoilta. Kaiken kaikkiaan olemme hoitaneet tuhansia yrityksiä.

Lue lisää Yrityssaneerauksesta

Yrityssaneerauslaki. Mikä on ollut Yritysfaktan rooli tiivistetysti sen suhteen?

Laki synnytettiin 1990-luvun alussa pahimpaan lama-aikaan ja sen raamit kopioitiin maailmalta. Isäni ja yrityksen perustaja teki jo tuohon aikaan saneerauksia soveltaen tätä uutta lakia ja käyden keskustelua myös käräjätuomareiden kanssa uuden lain soveltamisesta. Oli monta uutta ja mutkikasta asiaa. Kun lakia tarkastettiin vuonna 2007, isä kuului lain valmistelua pohjaavaan taustatyöryhmään ja kävi selvittämässä silloista uutta lakia eduskuntaa myöten. Pioneerityötä on siis riittänyt. Tietysti juridiikka on kaiken pohja, mutta lopulta kyse on enemmän taloudesta ja liiketoiminnasta käytännön tasolla.

Kuinka yrityksen saneeraus ylipäänsä kannattaa hoitaa?

Karrikoiden voidaan sanoa, että meidän kanssa toimiminen maksaa itsensä takaisin. Kartoitamme asiakkaan tilanteen aina ilmaiseksi ja sen jälkeen päätät, haluatko jatkaa ohjauksessamme. Usein jo ensimmäinen puhelu auttaa yrittäjää henkisesti eteenpäin. Palvelu on hinnoiteltu etukäteen, eikä sen suhteen tule yllätyksiä.

Saneeraatteko mitä vaan?

Yrityssaneerausta voidaan soveltaa tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneeseen, jatkamiskelpoiseen yritykseen.  Tilapäisyys tarkoittaa, että yritykselle on näyttöä aiemmasta positiivisesta kannattavuudesta ja / tai kannattavuus on yrityksen esittämillä tervehdyttämistoimilla korjattavissa viimeistään noin vuoden kuluttua alkavaan saneerausohjelman toteuttamisen alkuun mennessä.  Samoin yritys ei saa enää lisävelkaantua saneerausmenettelyn aikana, jota voidaan toki kompensoida esim. omistajien antamalla tai saneerausvelkoihin lukeutumattomalla uudella menettelyn aikaisella rahoituksella (YSL 32 §). Lain tarkoittama toiminnan jatkamiskelpoisuus tarkoittaa edellä mainittujen seikkojen toteutumista.

Mikä on trattaprotesti ja mitkä ovat sen pelisäännöt?

Trattaprotesti tarkoittaa yhtä velkojien käyttämää velkomusmuotoa.  Tratan perusteena oleva velkojan saatava tulee olla riidaton.  Maksun puuttuessa trattaperinnässä asetettuun määräpäivään mennessä velkoja voi protestoida velan perusteena olevan tratan. Protestointi tarkoittaa, että sen perusteena olevaa velkojen saatavaa ei velallisen taholta ole maksettu.  Trattaprostesti on julkinen yrityksen maksuhäiriöihin lukeutuva perintätilanne.

Koska yrityksen julkisest maksuhäiriöt syövät yrityksen mainetta luotettavana toimijana, tulisi yrityksen pyrkiä hakeutumana ajoissa esim. asiantuntijan suorittamaan Tilannekartoitukseen ja sen jälkeen mahdolliseen yrityksen talouden tervehdyttämisprosessiiin.  Yrityssaneerauksen vireille tulo viestii ulospäin, että yrityksen johto on tehnyt päätöksen turvata yrityksen toiminnan edellytykset sekä tervehdyttää yrityssaneerauksen avulla yrityksen talous tehokkaasti.  Yrityssaneerauksen tarjoama helpotukset, suoja ja erityiskoikeudet perustuvat Yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin.

Mitä voidaan saada aikaiseksi saneerauksen avulla?

Voidaan sanoa, että yrityssaneeraus on kiistatta tehokkain ja kattavin yrityksen toiminnan turvaamiseksi, riittävän velkajärjestelyn aikaan saamseksi sekä yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten kuntoon saattamiseksi. Tähän yrityssaneeraus tarjoaa mm. riittävän, kokonaisuudessan noin 12 kuukautta kestävän rauhoitustilan yrityksen nykyisten velkojen perintään ja maksuun.

Edelleen yrityssaneerauksessa velallisen sopimukset ja toiminta saavat lakiin perustuvan suojan.  Samoin yritys saa erityisoikeutena esim. yksipuolisen oikeuden irtisanoa tarpeettomaksi katsomansa sopimukset 2 kuukauden irtisanomisajalla huolimatta sopimuskauden pituudesta.

Saneerausprosessi tarkemmin avattuna

Saneerausprosessi laajassa mielessä sisältä seuraavat vaiheet:

 • Maksuton Tilannekartoitus
 • Ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti
 • Toimenpidesuunnitelma ja -aikataulut
 • Toimenpiteistä kirjallinen sopiminen
 • Yrityssaneerauksen vireille saattaminen ja mahdolliset Perintä-, Toimenpide- ja Maksukiellot
 • Velkoja koskevn rauhoitustilan alkaminen
 • Saneerausmenettelyn alkaminen
 • Saneerausohjelman vahvistaminen ja toteuttaminen

Yritysfakta Oy
Vanajantie 10 A
13110 Hämeenlinna, Finland

Puhelin: 044 769 5534
Sähköposti: yritysfakta@yritysfakta.fi

Verkkolaskuosoite

Operaattori: 003708599126 (OpenText)
OVT-tunnus: 003704987287

Copyright © 2024 Yritysfakta Oy